Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

ODN Zielona Góra - Realizacja działań


Od stycznia 2013 trwają bezpłatne szkolenia dla nauczycieli województwa lubuskiego

W ramach projektu od stycznia 2013 trwają bezpłatne szkolenia dla nauczycieli województwa lubuskiego:

Szkolenia kończą się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych szkoleniowców, w grupach 10-osobowych, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych (po 4 godziny zajęć) oraz w soboty (8 godzin zajęć).
Szkolenia w pierwszym kwartale br. realizowane były w następujących grupach:

Interesujących danych dostarczyły wyniki ankiety ex-ante, która była przeprowadzana na początku każdego szkolenia. Jej zadaniem było zdiagnozowanie:

W szkoleniach w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze w sumie wzięło udział 176 kobiet i 14 mężczyzn. 152 ankietowanych nauczycieli wywodzi się z miast, natomiast 38 z lubuskich terenów wiejskich. W szkoleniu Komputer w edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyło 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w tym 1 logopeda, 1 nauczyciel plastyku, 1 nauczyciel wspomagający, 1 nauczyciel świetlicy. W szkoleniu Multimedia w dydaktyce uczestniczyło 110 nauczycieli następujących przedmiotów:

Ponad 100 ankietowanych nauczycieli/ek ukończyło w latach 2009-2011 szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (103 nauczycieli/ki – w 1-3 szkoleniach, 6 nauczycieli/ek – w 4 i więcej szkoleniach), natomiast 81 nauczycieli/ek stwierdziło, że nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu we wskazanym obszarze tematycznym. Do udziału w szkoleniu Komputer w edukacji wczesnoszkolnej beneficjentów ostatecznych motywowały następujące czynniki:

 1. chęć podwyższenia (uzupełnienia) dotychczasowych umiejętności w zakresie TIK - 67 nauczycieli/ek;
 2. uzyskanie wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy w atrakcyjny sposób - 55 nauczycieli/ek;
 3. potrzeba wzbogacenia własnego warsztatu pracy o ciekawe materiały dydaktyczne - 48 nauczycieli/ek;
 4. chęć nawiązania kontaktów z innymi nauczycielami o podobnych zainteresowaniach zawodowych – 10 nauczycieli/ek;
 5. inne czynniki, np. potrzeba obsługi komputera, poznanie excela - 4 nauczycieli/ki.
 6. Uwaga! Ankietowani mogli wskazać jednocześnie kilka czynników.

Do udziału w szkoleniu Multimedia w dydaktyce beneficjentów ostatecznych motywowało równomiernie kilka czynników:

 1. chęć podwyższenia (uzupełnienia) dotychczasowych umiejętności w zakresie TIK - 90 nauczycieli/ek;
 2. uzyskanie wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy w atrakcyjny sposób - 78 nauczycieli/ek;
 3. potrzeba wzbogacenia własnego warsztatu pracy o ciekawe materiały dydaktyczne – 71 nauczycieli/ek;
 4. chęć nawiązania kontaktów z innymi nauczycielami o podobnych zainteresowaniach zawodowych - 8 nauczycieli/ek.
 5. Nie pojawiło się ani jedno wskazanie innych czynników. I w tej grupie nauczyciele/ki mogli/ły wskazać jednocześnie kilka czynników.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
fax: (68) 328 64 24; e-mail: poczta@odn.zgora.pl

 Człowiek - najlepsza inwestycja